Redo för ECDIS?

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Sjökapten 180 hp (sjökaptensexamen)
Publicerad
2018
Författare
Nykvist, Emma
Olafsson, Carl
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
De senaste årens stora tekniska framsteg i fråga om navigationsutrustning har i många avseenden förändrat det navigatoriska arbetet ombord. Ett exempel på detta är hur Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) nästan helt har ersatt traditionella papperssjökort. För att stävja ökningen av ECDIS-relaterade olyckor har den Internationella Sjöfartsorganisationen (IMO), genom flaggstaterna, skapat en utbildningsstandard för att öka och upprätthålla en uppdaterad kompetens bland seglande befäl. I denna studie undersöks om Transportstyrelsens regelverk kring ECDIS-utbildning av nautiker är tillräckligt för att upprätthålla fullgod ECDIS-kunskap hos svenska däcksbefäl. Detta undersöktes genom att låta en grupp befäl besvara en nätbaserad enkät med både allmänna frågor om deras ECDIS-vanor och en kunskapstestande del. Resultatet indikerar att respondenterna, inom hantering av ECDIS, både har en bristande kunskapsnivå och en otillfredsställande tillgång till utbildningsmöjligheter. Men vad viktigare är, uppvisar respondenterna samtidigt en vilja att fördjupa sina kunskaper via både kompetensutveckling och ombordövningar.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Hållbar utveckling , Marin teknik , Information & Communication Technology , Sustainable Development , Marine Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index