Visualisering av hushållsenergi genom ett normkreativt gränssnitt

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Asker, Emma
Enström, Clara
Isaksen, Simon
Palmgren, Filip
Reck, Louisa
Turja, Tobias
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Inom området el och energi hamnar frågor om hur design och teknik påverkar människor av olika genus ofta vid sidan av. Produkter eller policys som påstås vara genusneutrala kan i stället vara genusblinda och när det kommer till att planera hushållets energi finns det idag en stark koppling till traditionellt manligt och kvinnligt kodade ansvarsområden. Internationella Energirådet startade därför ett projekt för att ta fram effektivare och mer inkluderande energisystem. Med den här bakgrunden fick det här projektets uppdragsgivare Boid uppgiften att ta fram en prototyp med en mer inkluderande design. I ett samhälle där belastningen på elnätet antas öka finns även ett behov av lösningar för att minska hushållets totala elförbrukning samt fördela förbrukningen jämnare över dygnet. Projektet inleddes med en kortare förstudie bestående av intervjuer med hushåll i olika konstellationer följt av att en kravbild togs fram. Efter en period av idé- och konceptgenerering genom olika workshops samt koncepteliminering, valdes ett koncept som sedan vidare utvecklades. Resultatet av produktutvecklingsprocessen blev konceptet POWER. Konceptet består av ett centralt gränssnitt, likt en väggklocka med pendel, som visar den momentana elförbrukningen för varje enskild hushållsapparat samt hushållet som helhet. Indikatorer som genom ljus förmedlar förbrukningen för individuella apparater placeras också runt om i hemmet. En fungerande proto typ konstruerades varefter usabilitytester samt ett längre test i användningsmiljön kunde hållas. Hur väl produkten bidrar till att förändra beteenden kopplade till genus och energiförbrukning behöver studeras under en längre tid. Testerna visade däremot att konceptet i huvudsak uppfyller de krav som sattes vid projektets början.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index