Kärnkraft – Framtidens fartygsbränsle? - En undersökande studie av olika aktörers incitament till kärnkraftsdrivna fartyg inom den svenska sjöfarten

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Sjökapten 180 hp (sjökaptensexamen)
Publicerad
2023
Författare
Börjesson, Emanuel
Vernersson, Jenny
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Denna rapport är verkställd genom semistrukturerade intervjuer genomförda med betydelsefulla aktörer inom den svenska sjöfartsbranschen. Sjöfartsbranschen är hårt reglerad av stränga miljökrav och är ständigt på jakt efter ny miljövänlig samt modern framdrivningsteknik. Kärnkraft kan vara ett exempel på detta, då det inte har några emissioner från själva fartyget. Arbetet är utfört som en undersökande studie där man har kapslat in hela det svenska sjöfartssegmentet från klassificeringssällskap, försäkringsbolag och rederi till hamn och myndigheter. De har därefter intervjuats och fått frågor om: Vad aktörerna ser som de största fördelarna med kärnkraftsdrift? Vilka utmaningar/nackdelar aktörerna ser att de kan komma att ställas inför? Om aktörerna anser att kärnkraft kan komma att bli en praktisk lösning för framtidens sjöfart? Resultatet från intervjuerna har sedan förts samman i denna rapport och studerats. Slutsatsen är att de olika aktörerna inom den svenska sjöfartsbranschen är överens om att det inte är möjligt med ett kommersiellt kärnkraftsdrivet fartyg idag, då många viktiga komponenter måste falla på plats. Dock ställer sig branschen i det stora hela sig positiv till införandet av kärnkraftsdrivna handelsfartyg i framtiden. Arbetet är avgränsat så att det endast fokuserar på den svenska marknaden vad gäller sjöfart. Av de kärnkraftsteknologier som finns är arbetet utformat för att fokusera på SMR (Small Modular Reactor) Arbetet är skrivet på svenska.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
SMR , småskalig modulär reakto , kärnkraft , noll utsläpp , sjöfart , kärnkraftsfartyg , nukleär marin tillämpning , framtida bränslen , alternativa bränslen , framdrivning
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index