Kartläggning av kvalitetskultur och långsiktiga resultat av förbättringsprogram

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Ahl, Isabella
Bodin, Carl
Medin, Måns
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Sveriges sjukvård står idag inför stora utmaningar. För att kunna tillgodose framti- dens vårdbehov krävs ett effektivt resursanvändande. Genom att uppmuntra till in- novation och att skapa en stark kvalitetskultur kan företag förbli konkurrenskraftiga i en ständigt föränderlig omvärld. En metod för att uppnå detta är att använda sig av förbättringsprogram där personalen utvecklar kompetens inom systematiskt kvalitetsar- bete. Syftet med studien är att kartlägga resultaten av ett urval förbättringsprojekt från ett internt förbättringsprogram på den idéburna stiftelsen Bräcke diakoni. Områdena som undersöks på Bräcke diakoni är Barn & Ungdom, Psykiatri & Daglig verksamhet samt Äldreomsorg & Hospice. Vidare syftar studien till att kartlägga kvalitetskultureninom de tre undersökta områdena. Därutöver studeras de två kartläggningarna för att identifiera samband resultaten sinsemellan. Centrala begrepp i studien är kvalitet, förbättringsarbete samt organisations- och kvali- tetskultur. Den deskriptiva studien har en induktiv forskningsansats och baseras på två kvantitativa enkätundersökningar. Studiens resultat visar att de arbetssätt som implementerades i och med förbättrings- projekten inte kvarstår till fullo i några av de undersökta områdena. Dock tyder resultatet på att området Psykiatri & Daglig verksamhet har lyckats väl, eftersom de har behållit en övervägande del av de implementerade arbetssätten. Vidare pekar studien på att ingen tydlig kvalitetskultur har identifierats i något av områdena. Icke desto mindre har Bräcke diakoni lyckats väl med implementeringen av kvalitetskulturen inom de två värderingarna Kundorientering och Engagerat ledarskap och att ett korrelationssamband värderingarna emellan är möjligt. Därutöver tyder studien på det förvånansvärda resultatet, trots att tidigare forskning pekar på motsatsen, att verksamheternas kvarstående arbetssätt och deras uppmätta kvalitetskultur har en negativ korrelation.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index