Vinterns påverkan på tidseffektivitet och säkerhet i grundläggningsproduktion En studie utförd vid Skanska Sverige

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
TRAN, LE JOHN
MALM, ELLEN
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Hela tiden pågår stora och komplexa byggprojekt runt om i vårt samhälle. Många av projekten pågår under bar himmel där väder och årstider direkt kan påverka arbetet. Trots detta ska arbetet fortgå och värde ska skapas för beställaren. Byggbranschen står dessutom för en alldeles för stor del av arbetsplatsolyckorna i Sverige och är den enskilt dödligaste branschen. Syftet med denna studie är att för Skanska Sverige undersöka vad vintern har för påverkan på säkerheten och tidseffektiviteten i deras grundläggningsproduktion och identifiera de eventuella problem som i sådana fall orsakar den påverkan. Målet med studien är att skapa ett underlag som Skanska kan använda för att förbättra tidseffektiviteten och säkerheten i sitt arbete under vintern. För att uppfylla studiens syfte genomförs en fallstudie vid projekt Varbergstunneln. Det genomförs en litteraturstudie, semistrukturerade och ostrukturerade kvalitativa intervjuer samt en datainsamling i form av dagböcker från projektet och statistik från Skanskas verksamhetsgren Väg och Anläggning. Slutsatserna är att vintern har en påverkan på tidseffektiviteten i produktionen. Främst i form av de extra arbete som under vintern behöver utföras utöver de vanliga arbetsuppgifterna men även på grund av de stillestånd som vid flera tillfällen uppstår till följd av vinterförhållanden. Vidare visas att många av dessa stopp hade kunnat förhindras av Skanska genom en noga utförd vintersäkring. Främst är det den lägre temperaturen samt snöfall som orsakar påverkan. Vintern ökar dessutom risken för tillbud och olyckor inom kategorin ”fall i samma nivå” men någon ökning av totala antalet olyckor med sjukfrånvaro har inte kunnat konstateras. För att förbättra säkerheten och tidseffektiviteten i produktionen under vintern framöver bör noggrannare planering prioriteras och erfarenheter bör tas tillvara i större utsträckning. Detta genom ökad samordning av förberedelser inför vintern samt arbetsberedningar och riskanalyser anpassade för produktionen vid de nya förhållandena vintern för med sig.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
vinter, vinterarbete, väder, konstruktion, produktion, grundläggning, produktivitet, snöfall, temperatur och tidseffektivitet.
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index