Analys och förbättringsförslag av lagerhållning, materialhantering och informationsflöde hos ett tjänsteföretag

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Ekonomi och produktionsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Snedsböl, Filippa
Sjögren, Sara
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Ivar Celander AB är ett svenskt tjänsteföretag som levererar tjänster inom måleri, undertak och golv. Den här rapporten fokuserar på deras avdelning i Göteborg, som idag upplever problem med hur deras arbete kring materialflödet sker. Syftet med studien är att undersöka och analysera fallföretagets lagerhållning, materialhantering och informationsflöde, för att kunna identifiera brister och fördelar med denna. Utifrån detta kan sedan förbättringsåtgärder föreslås som kan implementeras hos företaget. För att kunna genomföra studien har flertalet metoder används, bland annat nulägesbeskrivning, där observation, intervjuer och interna data ingår. Parallellt med hela studiens gång har även en litteraturstudie genomförts. I nulägesanalysen identifieras ett antal problem hos företaget. Materialet på lagret saknar tydliga uppmarkeringar, vilket resulterat i att material ställs där det finns tillgänglig plats. Det finns inte heller något system där materialet bokförs. Detta gör att material kan tappas bort, bli kvar på lagret efter att det är brukbart samt att företaget får svårt att överblicka vilket material som finns tillgängligt. Det finns även problem med informationsflödet, där all information inte kommer fram till rätt personer. Förbättringsåtgärder togs fram baserat på nulägesanalysen, och delades in i tre kategorier: införa 5S på lagret, förbättra materialhanteringen samt förbättra informationsflödet. Syftet med förbättringsförslagen är att de ska hjälpa företaget att förbättra sina problemområden, samt att de ska vara möjliga för företaget att implementera.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Lager , materialflöde , informationsflöde , material , lagerstyrning
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index