Planering av vindkraftsinspektioner En studie med avseende på resursutnyttjande

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Ekonomi och produktionsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Nordell, Filip
Andersson, Isabelle
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I takt med en ökad grad av digitalisering och elektrifiering av samhällen har efterfrågan på elektricitet blivit allt större. Denna elektricitet kan framställas genom olika metoder eller tekniker, där en av dem är vindkraft. Vindkraftverken utstår bland annat stora fysiska påfrestningar men påverkas även av väder- och temperaturomställningar, som kan leda till skador och oförutsedda driftstopp. För att säkerställa en kontinuerlig elproduktion är det av yttersta vikt att vindkraftverken är i gott skick, vilket kontrolleras med hjälp av inspektioner. Avbrott i produktionen kan bli kostsamma för såväl företag, samhällen och konsumenter. Trots detta är planeringen av inspektioner ett eftersatt område för vissa företag verksamma inom vindkraftsindustrin. Denna studie avser att undersöka vilka utmaningar och aspekter företag verksamma inom vindkraftsindustrin kan möta och behöva ta i beaktning i samband med planering av vindkraftsinspektioner. Vidare avser studien att bidra med ökad kunskap om hur planering av vindkraftsinspektioner kan utformas tidsmässigt med företags resurser i beaktning. För att samla in information inom detta ämnesområde har en litteraturstudie bedrivits. Dessutom har semistruktuerade intervjuer utförts med personer verksamma inom vindkraftsindustri. Därtill har ett studiebesök genomförts i en svensk vindkraftspark. Denna studie har funnit att det finns ett uppdämt behov att få till stånd ett standardiserat planeringsverktyg som kan tillämpas för inspektioner av vindkraftverk. Avsaknad av en väletablerad och långsiktig planering leder till sämre resurseffektivisering för företag då deras anställda behöver ta mer tid i anspråk för att förbereda och genomföra inspektioner. Vidare leder bristfällig planering till att anställda blir mer stressade och måste arbeta mer kortsiktigt, då planering av vindkraftsinspektioner blir ett nödvändigt ont som sker akut i sista stund.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Vindkraft , projektplanering , inspektioner , projektledning , Lean , logistik
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index