En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling.

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2014
Författare
Wallentin, Angelica
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Denna rapport jämför fyra stora miljöcertifieringssystem som finns på den svenska marknaden; BREEAM, LEED, GreenBuilding och Miljöbyggnad och utvärderar den framtida utvecklingen för systemen. BREEAM och LEED är internationella system som ursprungligen kommer från Storbritannien respektive USA. Systemen tar inte bara hänsyn till själva byggnaden utan hela området runtomkring. GreenBuilding är ett smalare miljöcertifieringssystem som enbart fokuserar på energianvändningen och introducerades som ett pilotprojekt i tio EU-länder. Det fjärde systemet Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem som ligger någonstans mellan de redan nämnda systemen. Systemet fokuserar på själva byggnaden och inte området runt omkring, systemet kommer ursprungligen från Sverige. Tre metoder har används för att analysera miljöcertifieringssystemens framtida utveckling på den svenska marknaden. Den första metoden består av en litteraturstudie där systemens bedömningsgrunder och uppbyggnad undersöks. Den andra och tredje metoden är en enkätundersökning respektive en intervjustudie. Enkäten har besvarats av 20 personer som alla varit aktiva inom något miljöcertifieringssystem och inom byggbranschen. Metoden för enkätundersökningen har varit en blandning av semistrukturerad och strukturerad. Resultatet av enkäterna har sedan sammanställts med hjälp av en SWOT-analys för att på ett tydligt sätt visa systemens olika styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Den främsta slutsatsen som har dragits från rapporten, utifrån framförallt enkäterna och intervjuerna är att antalet miljöcertifieringssystem kommer vara samma i antalet som de är idag eller öka något. Detta kommer ske främst för att marknaden med miljöcertifiering är så ny som den är och det fortfarande finns plats för fler system. En annan slutsats som också kom fram var att kostnaden för användningen av ett miljöcertifieringssystem måste sänkas. Fortsätter priserna att uppfattas som höga finns det en risk att antal certifierade byggnader minskar och att bara de större företagen använder sig av systemen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Byggnadsteknik , Building Futures , Building engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index