BoStad2021: Utmaningen med samverkan

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
LINDQVIST, OSKAR
LARSSON, TOBIAS
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
BoStad2021 är ett samarbete mellan Göteborgs kommun och näringslivet där målet är att, utöver nettotillskottet, bygga 7000 extra bostäder. Under projektet är ett av delmålen att etablera en fungerande samverkan mellan de inblandade parterna, detta har dock visat sig svårt. Syftet för rapporten är att undersöka vad som fungerat bra och vad som fungerat sämre i samverkan inom projektet. Rapporten utgår från 26 semistrukturerade intervjuer med byggaktörer från näringslivet och projektledare från de tre involverade kommunala instanserna, samt en enkätundersökning från de 29 kommunala handläggarna som är involverade i projektet. Intervju- och enkätdata är hämtad från en undersökning gjord av en forskargrupp från Chalmers 2017. Denna data har analyserats och kompletterats med existerande forskning inom det berörda ämnet. Genom att sortera intervjudata i olika kategorier kartlägger rapporten de olika åsikterna respondenterna framförde under intervjuerna. De åsikter som mest frekvent lyftes var bland annat den gemensamma projektlokalen, vilket skapat bra förutsättningar för samverkan mellan de kommunala instanserna, men också flera negativa punkter där respondenterna menar att oklara styrdokument och mandatfrågor genomsyrat projektet. De slutsatser som rapporten härleder till är bland annat att det är ytterst komplex att etablera samverkan mellan flera parter som alla har olika organisationsstrukturer och interna svårigheter. Med styrdokument och avtal där ansvarsfördelning, tider och legala konsekvenser är mer tydligt uttryckta kan samverkan i framtiden fungera bättre. Det bör även ses över möjligheten för näringslivet att avlasta kommunen, där kommunen blir mer granskande istället för utförande.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samverkan , planprocesser , kommunen
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index