Är digitalisering lösningen på den ineffektiva logistiken i byggbranschen?

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Shaat, Hani
Andrén, Lucas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Byggbranschen har ett dåligt ryckte gällande effektivitet och anses av de flesta både inom och utanför branschen ligga efter i utvecklingen om man jämför med andra branscher. Detta baseras till stor del på försenade byggtider, överskridna budgetar samt bristen på standardiserade arbetssätt. Logistikfrågor är något som historiskt sätt inte varit en självklar del av varje byggprojekt, på senare år har intresset för logistik i byggbranschen ökat och fler företag är nyfikna på vad det finns att vinna på en bättre planerad logistik. Studiens syfte är att kartlägga hur en logistikkedja i ett byggprojekt ser ut och att ta reda på vilka problem som uppstår i denna kedja. Problemen identifierades med platsobservationer och med kvalitativa intervjuer, i dessa intervjuer diskuterades även orsaken till problem och hur företagen i branschen bör gå till väga för att minska dessa problem. Studien inleddes med en litteraturstudie där nuvarande problem och dess omfattning, kopplat till logistik och byggplatslogistik undersöktes. Efter detta utfördes intervjuerna. Under hela arbetets gång gjordes platsobservationer på olika byggarbetsplatser i Göteborgsområdet. Resultatet av undersökningarna visar bland annat att det är viktigt att ha med logistikperspektivet tidigt i planeringen för att undvika att problem med logistiken uppstår under produktionsskedet. Resultatet visar också att det finns förbättringsmöjligheter gällande kommunikation mellan de olika aktörerna i ett byggprojekt. Det visade även sig att kompetensnivån gällande logistik är för låg i byggbranschen samt att attityden till logistik ibland är att det endast ses som en adderad kostnad. Studien visar att det är viktigt att aktivt jobba med logistikfrågor och att aktivt dela ut logistikansvar. Studien menar på att fokus bör ligga på att i en högre grad sammankoppla logistikkedjan och att utmaningarna med detta snarare är kopplad till kultur och kompetens i byggbranschen än en fråga om nya digitala hjälpmedel.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index