Landsbygd kontra Tätort En konsekvensanalys av Kungsbacka kommuns bebyggelsestrategi

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Feiff, Fabian
Mörck, Erik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Detta arbete har utförts i samarbete med Kungsbacka kommun då Kungsbacka är en expansiv kommun med stort behov av nybyggnation av bostäder. Syftet med studien var att analysera Kungsbackas kommuns bebyggelsestrategi från ett hållbarhetsperspektiv med hjälp av beslut tagna i byggnadsnämnden och se hur väl dessa beslut korrelerar med den uttalade bebyggelsestrategin. Arbetet genomfördes genom att, med hjälp av en metod innehållande både kvantitativa och kvalitativa inslag, bokföra data kring de fastigheter som berörts i besluten och sedan kategorisera dessa efter kommunens strategiska mål samt rådande teorier på området. En litteraturstudie med fokus på omhändertagande av spillvatten från bostäder gjordes, då kommunen har en känd problematik med övergödning kopplad till enskilda avlopp. Resultatet visar att majoriteten av besluten i byggnadsnämnden var positiva oberoende den geografiska placeringen i kommunen, närhet till service eller pendlingsmöjligheter. Analysen av dessa resultat visar på att kommunen inte följer sin strategi fullt ut, även om majoriteten av de beslut som fattades låg i linje med rådande strategi. Ur ett hållbarhetsperspektiv kunde strategin inte heller sägas vara fullt hållbar utifrån de parametrar som valdes att mäta, detta på grund av att många beslut gick emot bland annat FN:s globala mål. Rekommendationen till kommunen var att följa sin strategi mer samt att se över förutsättningarna för att öka attraktiviteten för kollektivt resande inom kommunen. Viktigt att tillägga är att studien avgränsades till några utvalda parametrar och inte innefattar alla hållbarhetsaspekter, vilka skulle kunna vara potentiella ämnen för vidare studier. Även en utveckling av kommunens VA-strategi kan anses som en rekommendation för att komma till bukt med övergödningsproblematiken. Detta då det visade sig att det inte fanns någon inventarielista över vilka fastigheter som är anslutna till kommunalt VA system eller använder sig av eget avlopp. Även en omläggning av rutinerna kring planbesked skulle kunna vara av intresse då nuvarande rutiner inte redovisar vilken typ av avloppslösning som är tänkt för fastigheten då planbesked lämnas.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Hållbart byggande , Bebyggelsestrategi , Pendling , VA-system
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index