Hur ser en ideal kosthållning ut ombord för vaktgående? - En fallstudie om vaktgående sjömans möjlighet till att inta måltider enligt rekommendationer

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Olsson, Oskar
Ottingius, Joakim
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Inom sjöfartsbranschen är skiftarbete vanligt förekommande, de anställda arbetar därtill efter annan skiftgång än vad brukligen görs iland. Skiftarbete påverkar hela vardagen, inte minst kosthållningen. Författarna anser att det finns lite forskning gjort på ämnet. Syftet med denna studie är att undersöka huruvida en god kosthållning är förenligt med skiftarbete till sjöss samt hur studenterna på sjökaptensprogrammet äter i förhållande till rekommenderade kostva-norna. Vidare undersöktes hälsoriskerna kopplade till intag av mat under nattvakten. Datain-samling vad gäller rekommendationer och hälsorisker gjordes via olika digitala databaser. Därefter hölls semistrukturerade intervjuer för att för att ta reda på hur kosthållningen ser ut hos sjökaptensstudenter i år fyra. I resultatet åskådliggörs att studenternas kosthållning skiljer sig markant på individnivå, majoriteten följer inte befintliga rekommendationer gällande intag av mat kopplat till skiftarbete. Detta arbete har skrivits på Chalmers tekniska högskola i Göte-borg. Studien är avgränsad till studenter på sjökaptensprogrammet i fjärde året och till fartyg med svensk flagg.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Sjöfart , Kost , Skiftarbete , Sjömän , Rekommendationer , Studenter
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index