Hållbarheten hos fysisk transportinfrastruktur - En studie om ekonomisk och ekologisk hållbarhet för väg och järnväg i Sverige

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Hansson, Karl-Johan
Norlén, Karl
Pettersson, Malin
Sheikholeslami, Pouya
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Transportinfrastruktur är av stor vikt för att samhället ska fungera och utvecklas. Människan lever idag över sina tillgångar och därför är det viktigt att ställa om samhället mot ett mer hållbart sådant. För att uppnå detta krävs förändringar på flera plan varav en viktig del är transportinfrastrukturen som i sin tur avgör vilket transportsätt som är mest gynnsamt ur användarsynpunkt. Denna fysiska transportinfrastruktur bör vara beständig samt ekonomiskt och ekologiskt hållbar för att säkerställa omställningen mot ett hållbart samhälle. Därför utförs detta kandidatarbete i syfte att såväl utreda som utvärdera den fysiska infrastrukturen i form av väg och järnväg ur ett ekologiskt samt ekonomiskt hållbart perspektiv i Sverige. Målet är sedan att jämföra dessa för att kunna avgöra vilken av de två transporinfrastrukterna som är att föredra ur ett hållbarhetsperspektiv. För att uppnå detta genomförs en litteraturstudie, intervjuer med specialister på Trafikverket samt beräkningar i Trafikverkets verktyg Klimatkalkyl huvudsakligen med fokus på faserna konstruktion och underhåll, som sedan analyseras för att sammanställas. Undersökningarna resulterar i att väg i de flesta avseenden är att föredra ur ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Sammanställningen av resultatet visar att den tekniska medellivslängden för såväl järnväg som väg är cirka 40 till 60 år. Den största påverkande faktorn gällande teknisk medellivslängd är de olika beståndsdelarnas individuella beständighet. Vägens anläggningskostnad varierar beroende på eventuellt behov av broar och tunnlar som generellt bidrar till att kostnaden ökar. Kostnaden för att anlägga väg varierar mellan 17 000 till 41 000 kronor per meter medan järnvägens är 40 000 kronor per meter. Väg har lägst koldioxidutsläpp vid nybyggnation och reinvestering men högst vid underhåll. Slutsatsen dras till att den fysiska infrastrukturen hos väg är mer hållbar både ekonomiskt och ekologiskt. Då denna slutsats inte tar hänsyn till operationsfasen, det vill säga användandet av väg och järnväg, kan den ifrågasättas. Fortsatta studier bör därför även inkludera hur ekonomiskt och ekologiskt hållbart det faktiska användandet av väg och järnväg är
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Hållbarhet , transportinfrastruktur , järnväg , väg , beständighet , ekonomisk , hållbarhet , ekologisk hållbarhet , Klimatkalkyl
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index