Cykelöverfart som lösning för tillgänglig, trygg och säker cykeltrafik: en vägledning för kommuner vid införande av cykelöverfarter

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Unosson, Jacob
Danieli, Anton
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Syftet med denna rapport är att bidra till ökad tillgänglighet, säkerhet och trygghet beträffande cykeltrafiken i Kungsbacka kommun samt öka kunskapen om problemområdet. Rapporten redovisar och diskuterar hur det resonerats vid beslut beträffande nya cykelöverfarter i ett antal kommuner och lägger en grund för beslut för framtida utbyggnad av cykelnätet. För att uppnå syftet med rapporten och besvara frågeställningen görs en litteraturstudie, en intervjustudie samt en fältstudie. Litteraturstudien görs i form av en informationssökning. Den görs för att skapa större förståelse för ämnet och ligger till grund för att se vilka problem och risker det finns vid olika typer av utformningar och trafikförhållanden. Intervjustudien utförs som en kvalitativ studie. Den görs med hjälp av intervjuobjekt i form av trafikexperter från kommuner där flera cykelöverfarter införts. Frågorna i intervjuerna är ställda efter en lista av frågor som tagits fram för att besvara rapportens syfte och frågeställning. Slutligen genomförs en fältstudie på två korsningar i Kungsbacka. Korsningarnas lämplighet för att göras om till cykelöverfarter analyseras genom användandet av ett vägledningsdokument som skapats med hjälp av kunskapen från litteratur- och intervjustudien. Resultatet av rapporten tyder på att mycket information och kunskap finns hos de kommuner som infört cykelöverfarter. Här finns mycket information att samla in och bearbeta för att tillgängligöra för fler kommuner. Resultatet har lett till en vägledning för kommuner som planerar att införa cykelöverfarter. Korsningspunkterna i Kungsbacka som studerats visar på god potential för införande av cykelöverfarter och informationskampanjer blir av stor vikt för att skapa förståelse hos inblandade trafikanter. Cykelöverfarter ligger i tiden och talar för att denna typ av cykelkorsning bidrar till tillgängliga, säkra och trygga trafikförhållanden.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Cykelöverfart , säkerhet , Cykel , framkomlighet , trygghet , tillgänglighet
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index