Barlastvattenkonventionen 2017 – Implementeringens påverkan på två av världens största containerrederier

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Sjöfart och logistik (180 hp)
Publicerad
2018
Författare
Börjesson, Amanda
Brandeby, Kristin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I takt med den ökade handeln mellan kontinenterna och dess behov av fartygstransporter har även användandet och spridningen av barlastvattnet världen över stigit. Med barlastvattnet följer även främmande arter av marina växter och djur som sprids i nya ekosystem när tankarna töms och kan där skapa stora problem. För att förhindra spridningen ratificerade IMO den 8 september 2017 barlastvattenkonventionen. Konvention syftar till att minska sjöfartens påverkan på havsmiljön via sitt barlastvatten genom att skapa nya rutiner gällande utsläpp och hantering av vattnet. För att möta de nya kraven behöver fartyg installera reningssystem ombord eller på annat sätt rena barlastvattnet. Syftet med den här rapporten är att ta reda på hur världens största containerrederier implementerat dessa regler samt om de anser att den nya konventionen kan bidra till att främja miljön. Med hjälp av enkäter som skickats ut till två av världens största containerrederier, i lastkapacitet räknat, framkom det hur två stora aktörer i branschen agerar och uppfattar barlastvattenkonventionen. Resultaten visar att de tillfrågade containerrederierna anser att konventionen är viktig och nödvändig för att skapa en förändring samt att de tror att den på lång sikt kommer att påverka miljön positivt. De bekräftar dock en del problem som konventionens införande har medfört, såsom en ökad arbetsbelastning och en ekonomisk påverkan. En faktor som framkommit och visat sig ha stor betydelse är konflikten mellan IMO:s och USCG:s regelverk, vilka skiljer sig åt och skapar problem för de stora containerrederier som trafikerar både USA och andra delar av världen. Exempelvis är inte alla av IMO godkända system accepterade i USA vilket försvårar implementeringen för de berörda rederierna.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Transport , Hållbar utveckling , Transportteknik och logistik , Marin teknik , Miljöteknik , Transport , Sustainable Development , Transport Systems and Logistics , Marine Engineering , Environmental engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index