Digitalisering av Närhälsans incheckningsprocess En studie om den digitala självincheckningen samt dess förbättringspotential inom organisationen

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Andersson, Emma
Aynedjian, Cynthia
Carlsson Johjansson, Hannah
Gillberg, Zackarias
Karlsson, Wilma
Nicander, Emilia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Frågan om hur vården ska digitaliseras är en ständig debatt där politiska beslut ställer krav på vårdgivare. Ett exempel på ett sådant politiskt beslut är införandet av självincheckningsystem. Imatis är ett självincheckningsystem som har implementerats hos Närhälsans 104 vårdcentraler belägna i Västra Götalandsregion. Syftet med studien är att undersöka orsakerna till den låga utnyttjandegraden av självincheckningssystemet på Närhälsans vårdcentraler, ur ett vårdgivarperspektiv. Studien avser även att undersöka personalens påverkan av användningen samt ge förslag på vad som krävs för att öka möjligheten för patienter att använda självincheckningssystemet. Det teoretiska ramverket är baserat på vetenskaplig litteratur inom digitalisering, implementeringsproblematik, teknologisk acceptans och tjänstekvalitet. Teorin ligger som grund till en analys där en diskussion kring självincheckningssystemet hos Närhälsan presenteras. Resultatet diskuteras genom en tematisk analys där den kvalitativa och kvantitativa data kombineras. Studien har genomförts med en enkätundersökning som utgick till alla Närhälsans vårdcentraler. Enkätundersökningen har kompletterats med djupgående intervjuer av 8 personer för att få en djupare förståelse av skillnader mellan vårdcentraler med en hög respektive låg andel självincheckade patienter. Respondenterna bestod av IT-ansvariga (LITA) och ledningspersonal. Teori och empiri har diskuterats i korrelation för att besvara problemformuleringarna. För att öka användningen av självincheckningssystemet på Närhälsan behövs bättre kommunikation och samarbete mellan vårdcentralerna och centrala ledningen. Den centrala ledningen bör inrätta diskussionsforum och vårdcentralernas ledning bör utveckla strategier för att uppmuntra personalen att använda systemet, inklusive mål och belöningar. Dessutom bör den tekniska utrustningen revideras och förbättras för att undanröja begränsningar som kan hindra användningen av självincheckningssystemet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Självincheckningssystem , Digitalisering , Tjänstekvalitet , Technology Acceptance Model , Implementeringsproblematik
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index