Platsutvecklingens förutsättningar på Liseberg En förstudie med fokus på värdeskapande året runt-verksamhet efter Västlänkens färdigställande

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Gustavsson, Linnéa
Lundberg, Samuel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I Göteborg påverkas nöjesparken Liseberg av det pågående tunnelbygget Västlänken. Detta särskilt då Trafikverket har ett etableringsområde för byggnationen av järnvägstunneln inom nöjesparkens norra del. Inom parkens norra del har exempelvis byggnader fått rivas och andra temporärt byggas upp. Vidare uppkommer nya förutsättningar för området vid färdigställandet av Västlänken. Liseberg bedriver i dagsläget en säsongsbaserad nöjespark men ämnar att öka mängden året runt-baserad verksamhet. Examensarbetet har till syfte att utreda platsutvecklingens förutsättningar och behov, i form av en förstudie till en framtida programhandling. Frågeställningen utreds med utgångspunkt i Västlänken samt Lisebergs vilja om mer året runt-verksamhet och lyder: Hur bör Lisebergs norra del utvecklas för att bli en värdeskapande plats när arbetet med Västlänken har upphört i nöjesparken? Examensarbetet har genomförts som en kvalitativ fallstudie då forskningsfrågan avgränsas till den specifika organisationen, platsen samt den bestämda tiden - Lisebergs norra parkområde, efter Västlänkens färdigställande. Undersökningen innefattar dels dokumentstudier, dels semi-strukturerade intervjuer vilka har till syfte att, kvalitativt, klarlägga förutsättningar för den kommande platsutvecklingen. Förutsättningarna analyseras triangulärt med modeller för omvärldsfaktorer, marknadsfaktorer samt attraktiv platsutveckling. I examensarbetet framkommer exempelvis den typiska, kvalitativa ”Lisebergsupplevelsen” samt en begränsad investeringsförmåga som två kontrasterande förutsättningar, vilka båda måste beaktas inom platsutvecklingens ramar. Då platsutvecklingen innefattar många värden och förutsättningar diskuteras dessa likt funktioner som den framtida platsen bör fylla för att bli värdeskapande för brukaren, ägaren och samhället. Examensarbetet presenterar avslutningsvis förslag till strategiska mål för den kommande platsutvecklingen, vilka har sin utgångspunkt i de framkomna förutsättningarna
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Platsutveckling , Värdeskapande , Tidiga skeden , Förstudie , Programhandling , Value Management , Nöjespark , Året runt , Stadsutveckling , Göteborg , Utveckling av besöksmål , Expropriation , Västlänken
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index