Jämställdhet i byggproduktion: en studie om kvinnliga arbetsledare och branschens utmaning med att rekrytera fler kvinnor

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Edvardsson, Linnéa
Wallin, Lovisa
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Idag är det markant fler män än kvinnor i byggbranschen och i synnerhet i byggproduktion. Vidare är det ett problem att de kvinnor som börjar i rollen som arbetsledare i produktion tenderar att byta tjänst efter betydligt kortare tid än vad män tenderar att göra. Tidigare forskning tyder på att kvinnor lämnar rollen på grund av dålig social och psykosocial arbetsmiljö och på grund av att det på byggarbetsplatserna finns en utbredd machokultur som exkluderar de kvinnliga medarbetarna. Syftet med arbetet är att tillsammans med Skanska utreda orsaker till att kvinnor inte tycks trivas i rollen. Målet är att finna åtgärder som företaget och branschen kan vidta för att förbättra kvinnors arbetsmiljö och på så sätt få en mer jämställd byggproduktion. Med fler kvinnliga arbetsledare ökar chansen till att fler väljer att bli platschefer, en roll där kvinnor idag är kraftigt underrepresenterade. För att ha möjlighet att svara på frågeställningarna om kvinnor har en dålig arbetsmiljö, om kvinnor och män uppskattar olika ledarskap och varför kvinnliga arbetsledare lämnar byggproduktion utförs en intervju- och enkätundersökning. Undersökningen begränsas till att enbart intervjua kvinnliga arbetsledare från Skanska i Halland, Göteborg och Skåne. I enkätundersökningen deltar både kvinnliga och manliga arbetsledare och platschefer. Därav ges de män som deltar inte samma möjlighet till att uttrycka sina åsikter som de kvinnor som deltar i intervjuerna ges. Det i kombination med att arbetet endast undersöker ett fåtal personers upplevelser, resulterar i att slutsatserna som dras inte nödvändigtvis är representativa för hela byggbranschen. Undersökningen resulterar i slutsatser som bland annat att kvinnor inte slutar på grund av att de blir systematiskt trakasserade och att de inte upplever sig exkluderade. Kvinnor och män uppskattar inte heller olika ledarskap utan önskar samma egenskaper från sina chefer. Ytterligare visar resultatet på att kvinnor väljer att lämna rollen då de tycks vara i ett större behov av flexibla arbetstider och möjligheten till att arbeta deltid
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Arbetsledare , Byggproduktion , Jämställdhet , Kvinna , Ledarskap , Machokultur , Platschef , Projektingenjör
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index