Arkitekter och konstruktörer: en studie av professionernas samverkan i designprocessen

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Löfstedt, Jakob
Stern, Kajsa
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Många upplever att svenskt byggande inte uppnår samma nivå på gestaltning och kvalité i en internationell jämförelse. Vad kan det i så fall bero på? Ett samtal med en ingenjör från VBK väckte denna fråga och inspirerade oss till att undersöka den vidare. Syftet är att, genom en mindre internationell jämförelse, undersöka arbetet i designprocessen med utgångspunkt i samspelet mellan arkitekter och konstruktörer. En litteraturstudie gav både ett historiskt perspektiv på branschen och utvecklingen av olika roller samt en inblick i hur frågorna diskuteras idag, i både svensk och inter nationell kontext. Med utgångspunkt i bland annat EUs Davosdeklaration, ”Towards a higher Baukultur”, lyftes frågorna ytterligare genom resonemang kring innebörden av kvalité i byggandet. Genom intervjuundersökningar där urvalet representerade såväl konstruktörer som arkitekter, från både svenska och internationella kontor, bearbetades frågan vidare. Ur intervjuerna framkommer en tydlig gemensam öns kan om interdisciplinärt och tidigt samarbete i designprocessen. En tydlig skillnad som framkommer är att i den svenska kontexten så har entreprenören och projektle daren en tydlig påverkan på designprocessen, medan i den internationella kontexten har arkitekten ofta ett mer övergripande ansvar. Ur den internationella jämförel sen framkommer det också att samarbetet mellan disciplinerna starkt influeras av kulturella mönster. Intervjuerna gav en bild av ett mer öppet och gränsöverskridan de samtal i de internationella projekteringsprocesserna medan aktörerna i Sverige i högre utsträckning höll sig till sin egen uppgift. Sammanfattat visar undersökningen att konstruktörer och arkitekter ser behov av och önskar en förändrad designprocess med större fokus på tidiga skeden och med en kultur som präglas av samarbete och gränsöverskridande engagemang.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Designprocess , Kvalitet , Byggande , Arkitekt , Konstruktör , Samarbete , Internationell , Sverige , Gestaltning , Baukultur
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index