Nya direktiv för hållbarhetsrapportering En analys av de krav CSRD ställer på företag och deras behov av externa tjänster

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Delshammar, Elsa
Fjelddahl, Fia
Forsberg, Simon
Hjortsberg, Johanna
Wågesson, Ida
Ågren, Hanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Problem: Hållbarhet blir en allt mer central fråga för företag och Europeiska Unionen (EU) presenterar nu Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som ställer nya och högre krav på företags hållbarhetsredovisning. Företag kommer behöva förändra sina rutiner och öka sin kunskap. Flera konsultföretag har därför ett tjänsteerbjudande som ska möta företagens behov under omställningen. Det saknas dock förståelse för hur direktivet kommer påverka företags behov av extern hjälp samt hur konsultföretag kan utforma sina tjänsteerbjudande för att möta dessa behov. Ett relaterat problem är hur direktivet kommer att påverka relationen mellan konsultföretag och deras kunder. Syfte: Kandidatarbetet syftar till att ge förståelse för hur CSRD påverkar företags behov av extern hjälp för att upprätta sin hållbarhetsrapport. Som en del i arbetet beskrivs och analyseras variation i behovet av stöd, hur redovisnings- och konsultföretag kan behöva anpassa sina tjänsteerbjudanden till kundernas behov samt hur interaktionen mellan de två parterna kan komma att påverkas. Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket fokuserar på interaktionen mellan kunder och leverantörer i företagsrelationer. Vidare tar det upp de specifika förhållanden som gäller situationer när tjänster utbyts i relationer mellan kunder och leverantörer. Metod: För att besvara rapportens frågeställningar utfördes en kvalitativ undersökning. Undersökningen grundar sig på primärdata som samlats in genom semistrukturerade intervjuer med ett konsultföretag samt tre företag som på olika sätt tar in konsulthjälp. En litteraturstudie genomfördes även för att fånga sammanhanget kring de centrala frågeställningarna. Resultatet analyserades därefter utifrån det teoretiska ramverket. Resultat och implikationer: Undersökningen visar att företag har varierande behov av extern hjälp beroende på deras resurser, ambitioner och tidigare erfarenhet. Företag med få anställda inom hållbarhet är mer benägna att söka extern hjälp jämfört med företag som har mer expertis inom detta område. Företag som har tillräcklig expertis och kapacitet försöker själva hantera sin hållbarhetsredovisning internt eftersom de uppfattar det som en fördel för sin affärsutveckling. De kan dock anlita extern hjälp i början av processen och vid utformningen av den nya redovisningen, samt vid tolkning av de nya direktiven, för att sedan genomföra redovisningen internt. För att konsultföretag ska möta dessa olika behov bör de anpassa sina tjänster efter företagens behov och vara uppdaterade på de nya direktiven för att kunna stödja och hjälpa företagen att redovisa på lämpligt sätt. Studien indikerar även att relationen mellan parterna stärks på grund av större informationsutbyte och utökad kontaktyta.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
CSRD , CSR , hållbarhetskonsultation , hållbarhetsrapportering , hållbarhetstjänster , revision
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index