Real optionsanalys i utvecklingsprojekt

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Juliusson, Erik
Andersson, Erik
Ravegård, Linnea
Friberg, Carl
Ljungqvist, Elias
Wasenius, Nicklas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Hur företag bäst sätter sitt kapital i arbete för att nå så hög avkastning som möjligt är en målsättning som företagsledningar arbetat utefter i århundraden. Således har frågan banat väg för omfattande forskning på ämnet investeringskalkylering i syfte att hitta den mest rättvisande metoden för att jämföra värdet av olika investeringsalternativ. De värderingsmetoder som dominerar i praktik är nettonuvärdes-, internränte- och återbetalningsmetoden, men det går att argumentera att dessa metoder inte tar tillräcklig hänsyn till framtida beslutsmöjligheter och således undervärderar projekt som möter stora osäkerheter. Studien syftar till att undersöka när real optionsanalys är en lämplig metod att använda för aktörer som arbetar med projekt med stora osäkerhet och som har lång tidshorisont. Det teoretiska ramverket är baserat på vetenskaplig litteratur inom området. Teorin ligger sedan till grund för en analys där diskussion kring real optionsanalys och de dominerande värderingsmetoderna förs. I analysen diskuteras värderingsmetodernas fördelar och nackdelar, samt vilka förutsättningar som krävs från organisation och ledning för implementering av real optionsanalys. Vidare ingår i teorin även ett avsnitt om hur real optionsanalys kan bidra till FN:s globala mål som sedan diskuteras i analysen. Studien har genomförts med hjälp av en litteraturöversikt där relevant teori har insamlats. Litteraturöversikten har kompletterats med företagsintervjuer där 23 personer har intervjuats för att få företags perspektiv på projektvärdering, företagens process från idé till avslutat projekt samt hur de ser på osäkerheter. Majoriteten av respondenterna arbetar med projektledning och tar fram beslutsunderlag eller fattar beslut om projektåtagande. Teori och empiri har sedan legat till grund för att besvara frågeställningarna. Under studien framgick att användandet av real optionsanalys som värderingsmetod är högst begränsat, men att företag har framtida beslutsmöjligheter och därmed optioner i åtanke vid projektplanering, även om dessa inte ingår i de finansiella modellerna. Detta på grund av att real optionsanalys är en olämplig värderingsmetod såvida inte aktören befinner sig i en bransch med parametrar som är enkla att estimera, samt har en flexibel arbetsprocess under projektets gång.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
reala optioner , real optionsanalys , projektvärdering , investeringskalkyl , strategisk management , projektplanering , värderingsmetoder
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index