EU Ship Recycling Regulation

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Sjökapten 180 hp (sjökaptensexamen)
Publicerad
2018
Författare
Holmberg, Fredrik
Hansson, Fredrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Lika många fartyg som byggs skall förr eller senare även återvinnas. Allt som oftast hamnar dessa hos oansvariga företag i Sydasien där efterfrågan på återvunnet stål och tillgång på billig arbetskraft ger dessa stora ekonomiska fördelar och möjligheten att driva upp priserna. Miljö och människor vid dessa anläggningar får i stor utsträckning lida konsekvenserna då återvinningsprocesserna här sker under undermåliga förhållanden. Initiativ som successivt har tagits på internationell nivå för att avhjälpa problemen har än så länge antingen systematiskt kringgåtts eller inte kunnat träda i kraft i brist på stöd, såsom i fallet med Hong Kong-konventionen. 2018 så börjar istället EU Ship Recycling Regulation gälla vilken ämnar att förmå fartygsägare i EU att återvinna sin flotta vid godkända anläggningar. Studien syftar till att undersöka om förordningen väntas leda till att fler fartyg faktiskt kommer att återvinnas vid de fartygsåtervinningsanläggningar som idag är upptagna på Den Europeiska Förteckningen och om dessa isåfall har kapaciteten att ta marknadsandelar från konkurrenter i öst, samt att klargöra de allmänna förväntningarna och inställningen kring denna. Arbetet har genomförts som en fallstudie och till grund för resultat och slutsats ligger intervjuer med representanter från olika delar av sjöfartsbranschen samt litteratur i form av vetenskapliga artiklar, lagtexter och årsrapporter från icke-statliga organisationer Av resultatet kan det konstateras att de EU-godkända fartygsåtervinningsanläggningarnas nuvarande arbetsbörda förväntas förbli nästintill oförändrad då även detta regelverk tycks vara alltför lätt att gå runt. Kapaciteten hos dessa är i hög grad anpassad för att återvinna mindre fartyg och kan även i framtiden räkna med att vara konkurrenskraftiga inom detta segment men förväntas inte byggas ut för varken större eller fler fartyg då behovet saknas. EU Ship Recycling Regulation anses dock vara ett steg i rätt riktning och lär påskynda en ratificering av Hong Kong-konventionen vilket i förlängningen således bidrar till en mer hållbar och ansvarstagande industri globalt.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Hållbar utveckling , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Marin teknik , Building Futures , Sustainable Development , Innovation & Entrepreneurship , Marine Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index