Ansvarsfördelning och ökad säkerhet för plankorsningar

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Karimian, Victor
Svensson, David
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Trafikverket är den myndighet som ansvarar för samtliga plankorsningar i Sverige. En plankorsning innebär att en väg och järnväg korsar varandra i samma plan. Det finns cirka 6519 plankorsningar i Sverige och av dessa har 2800 vägskyddsanläggningar. År 2019 informerade Trafikverket att de skulle 3 miljarder kronor för att höja säkerheten för plankorsningar [65]. Detta examensarbete görs eftersom plankorsningar i Sverige har utrustning som befinner sig så nära väg att de bör vara eftergivliga men de tillåts vara oeftergivliga enligt rådande regelverk: Vägar och gators utformning 2021:001. Säkerhetsbristerna avser fasta föremål som används som skyddsanordning där dessa är oeftergivliga. Eftergivlighet innebär att ett föremål bryts sönder från sin förankring vid en viss förutbestämd kraft. Utrustningen avser till exempel bomdriv, skyltstolpar och portalben. För att skydda trafikanter mot oeftergivliga utrustningar används bland annat vägräcken. Men även för dessa kan risker finnas eftersom de måste utformas på ett säkert och korrekt sätt samt ha ett avslut som inte innebär någon fara vid påkörning. Plankorsningars utrustning är beroende av väghållare och denna rapport kommer att belysa hur ansvaret är reglerat och samt vilka parametrar som påverkar detta. Metoderna som kommer användas för examensarbetet kommer att utgöras av semistrukturerade intervjuer, analyser av plankorsningar, genomgång av regelverk och omvärldsspaning av tekniska lösningar för utökad säkerhet. Rapportens utfall visar att det finns många svårigheter men även möjligheter gällande utökad säkerhet för plankorsningar. Modernare teknik har skapat bättre säkerhetsåtgärder men det finns fortfarande problem med oeftergivliga föremål nära plankorsningar. Möjliga åtgärder är beroende av utrustningarnas närhet till väg och av regelverken.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Plankorsning , Trafikverket , ansvarsfördelning , ALEX-projekt , Nollvisionen , bomdriv , oeftergivligt föremål
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index