Nyckeln till bostadsförsörjningen En modell för att främja strategisk planering vid framtagandet av bostadsförsörjningsprogrammet

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Abrahamsson, Ida
Solberg, Sophia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Debatten om Sveriges bostadsmarknad är idag mer aktuellt än någonsin. I kombination med att Sveriges befolkning växer, ökar även behovet av goda boendemiljöer och sätter därmed en högre press på bostadsmarknaden. Bostadsförsörjning handlar om att förvalta och utveckla bostadsbeståndet i kommunen. Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, SFS 2000:1383, ska Sveriges kommuner bära ansvaret för planeringen och försörjningen av bostäder för sina invånare. Däremot är det endast ett fåtal kommuner som lever upp till lagens krav. Syftet med examensarbetet är att undersöka processen för bostadsförsörjningen i Sverige och därefter ta fram en modell baserat på nyckelfaktorer, för att främja en strategisk planering av de kommunala bostadsförsörjningsprogrammen. Sveriges befolkning växer och behovet av goda boendemiljöer ökar. Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar SFS 2000:1383, ska Sveriges kommuner bära ansvaret för planeringen och försörjningen av bostäder för sina invånare. Däremot är det endast ett fåtal kommuner som lever upp till lagens krav. Syftet med examensarbetet är att undersöka processen för bostadsförsörjningen i Sverige och därefter ta fram en modell baserat på nyckelfaktorer, för att främja en strategisk planering av de kommunala bostadsförsörjningsprogrammen. Metoden för examensarbetet har varit en kvalitativ undersökning, där resultatet har vävts samman med en kunskapsöversikt och mynnat ut till en modell. Empirin bygger på en flerfallsstudie med komparativa inslag av våra tre primärkommuner: Halmstad, Vänersborg och Härryda. Vidare har resultatet analyserats och slutsatser dragits. Studiens empiriska resultat visar att processen för framtagandet av bostadsförsörjningsprogrammet skiljer sig åt bland kommunerna. Skiljaktigheterna bottnar i bristfälligt internt samspel, en dominerande politisk agenda samt ofullständiga metoder. Vidare består resultat av en modell där vi har identifierat fyra nyckelfaktorer för att främja en strategisk planering av den kommunala bostadsförsörjningen. Nyckelfaktorerna är: bostadspolitik, metod och underlag, kommunernas interna samspel och resurser samt samverkan på kommunal, regional och nationell nivå.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Process , bostadsförsörjning , strategisk planering , nyckelfaktorer , bostadspolitik , kommunalt bostadsförsörjningsprogram
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index