Samhällsplaneringens del i skapandet av säkerhet i offentlig miljö Civilbefolkningens skydd från antagonistiska hot i litteratur och praktik

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Jönsson, Elias
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Skapandet av säkerhet i offentlig miljö kan anses vara av yttersta vikt för att tillhandahålla civilbefolkningen tillräckligt skydd från antagonistiska hot. Trots detta finns ingen samlad bild av hur ämnet framställs i litteraturen samt hur det påverkar det praktiska arbetet inom området. Syftet med denna undersökning är därför att skapa en samlad bild av vad de olika litterära källorna säger, samt hur innehållet av dessa källor påverkar det praktiska arbetet. Undersökningen syftar även till att koppla denna samlade bild till samhällsplanering genom att analysera hur den kan användas för att skapa säkerhet. Avgränsning har gjorts till att enbart behandla det som i undersökningen definieras som antagonistiska hot. Undersökningen har analyserat relevant litteratur och gett en redogörelse för ett exempel på praktiskt arbete med säkerhet i offentlig miljö. Vidare har dessa kopplats till ett antal frågeställningar angående litteraturens och samhällsplaneringens roll i skapandet av säkerhet. I detta har begreppen förebygga, försvåra och förhindra haft en central roll i att koppla samman olika delar av litteraturen, för att kunna visualisera en kunskapsöverlappning inom den. Begreppen har även kopplats till det praktiska arbetet för att besvara frågeställningen angående hur de nyttjas i den kontexten, vilket gav möjligheten att analysera eventuella diskrepanser i hur begreppen speglas i litteratur och praktik. Resultatet av undersökningen visar på en differens i utgångspunkt mellan litteraturen och det praktiska arbetet, samtidigt som slutresultatet, trots skillnad i utgångspunkt, ofta blir att säkerhet offentlig miljö skapas. Dock påvisar resultatet även en förbättringsmöjlighet vad gäller nyttjandet av samhällsplanering inom arbetet med säkerhet i offentlig miljö, där faktorer såsom fysisk säkerhet pekas ut som ett effektivt sätt att förbättra säkerheten. Även organiseringen av de verksamheter inom vilka ansvariga aktörer inom området verkar lyfts som en påverkande faktor. Att tillhandahålla civilbefolkningen skydd från antagonistiska hot i offentlig miljö är något som skall anses vara centralt i utformningen av den offentliga miljön. Resultatet av denna undersökning ger en samlad bild av problematiken med att skapa säkerhet i offentlig miljö, samt ger exempel på vilka metoder som med fördel kan nyttjas för att uppnå en hög grad av säkerhet. Då undersökningen sammanför litteratur och praktiskt arbete kan ansvariga aktörer ta till sig inte bara de faktiska metoderna utan även resonemanget angående varför och hur dessa skall nyttjas för att uppnå bäst resultat.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
säkerhet i offentlig miljö , antagonistiska hot , fysisk säkerhet , samhällsplanering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index