Livscykelanalys anpassad för klimatdeklaration -En granskande studie gällande klimatdeklarationens styrkor och svagheter

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Tranchell, Hanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Byggbranschen har en stor inverkan på klimatet med utsläpp av växthusgaser som motsvarar 21 procent av Sveriges totala utsläpp. Olika styrmedel för att reglera branschens utsläpp finns redan i form av exempelvis energideklarationen. Studier har emellertid påvisat att en avsevärd del av klimatpåverkan från en byggnad kommer från byggskedet, som idag saknar styrmedel för att reglera klimatpåverkan. Regeringen har därför beslutat att införa ett sådant styrmedel i form av klimatdeklarationen. Ansvaret för klimatdeklarationen tilldelas byggherren. Boverket har fått i uppdrag att utforma och förvalta klimatdeklarationen. Klimatdeklarationen planeras bygga på ett livscykelperspektiv och avgränsas för att förenkla utförandet för byggherren. Klimatdeklarationen kommer inledningsvis endast inkludera klimatpåverkan vid byggskedet och resultatet deklareras i koldioxidekvivalenter/kvm. Syftet med studien är att granska klimatdeklarationens styrkor och svagheter. För att förstå klimatdeklarationen behövs kunskap gällande livscykelanalyser. En förklaring av livscykelanalysens uppbyggnad och problematik samt klimatdeklarationens uppbyggnad och utformning har undersökts genom en litteraturstudie. Därefter genomfördes en intervjustudie med fyra medverkande från olika företag. Företagen i fråga är av varierande storlek och målgrupp som alla initierar och projekterar nybyggnationer. Målet med intervjustudien var att undersöka branschens påverkan av klimatdeklarationens införande samt samla information gällande vilka risker som branschen ser med införandet. Därefter analyserades och utvärderades riskerna. Resultatet av studien visar att det finns en risk att klimatdeklarationen bidrar till suboptimeringar. Boverket bör därför undersöka möjligheten att införa ett tidsperspektiv på klimatdeklarationen samt se över vilka fler klimatpåverkande faktorer som byggskedet ger upphov till. Intervjustudien indikerade att byggherrarna anser att det behövs styrmedel för att minska klimatpåverkan i byggskedet. En fördel är därför att klimatdeklarationens utformning är flexibel och möjliggör för utveckling och förbättring.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Klimatdeklaration, Livscykelanalys, Klimat, Nybyggnation
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index