Kostnadsestimering inom mjukvaruindustrin för logistiklösningar En fallstudie på företaget SmartSoft

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Ekonomi och produktionsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Andersson, Gustav
Willner, Adam
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Kostnadsestimering har under lång tid varit ett känt problem för företag inom mjukvaruindustrin. Företaget SmartSoft upplever att de brister i sin kostnadsestimering och vittnar om att faktiska projektkostnader alldeles för ofta inte stämmer överens med de estimerade kostnaderna. Studiens syfte är att genom en fallstudie på ett specifikt team inom SmartSoft, KundTeam, identifiera och skapa en förståelse för vilka faktorer som hämmar deras estimeringsprocess. Vidare ämnar studien även diskutera i vilken utsträckning kostnadsestimering är ett faktiskt problem för KundTeam, och SmartSoft som organisation, samt hur möjliga förbättringsåtgärder skulle kunna se ut. Studiens resultat baseras på data från kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer med KundTeams samtliga medlemmar och manager samt en teoretisk referensram bestående av tidigare forskning och studier. Utifrån datan kunde fyra faktorer som hämmar KundTeam i deras estimeringsprocess identifieras. Samtliga fyra faktorer är till viss mån förankrade i tidigare forskning, men graden av förankring varierar mellan faktorerna. Genom en bredare analys av SmartSoft som företag landar studien i att kostnadsestimering idag inte är ett stort problem för vare sig KundTeam eller organisationen i stort. Att det förblir så är emellertid inte självklart utan det kan komma en tid då kostnadsestimering blir en viktig del av SmartSoft.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kostnadsestimering , Estimeringsprocess , Mjukvara , Projektledning , Hämmare
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index