Prestandaövervakningssystem med självdiagnostik för framdrivningsmaskin av tvåtaktstyp

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Sjöingenjör 180 hp (sjöingenjörsexamen)
Publicerad
2013
Författare
Karlsson, Emil
Udéhn, Erik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Underhållsarbetet ombord på fartyg utförs vanligtvis baserat på driftstimmar och efter tillverkarens rekommendationer. I denna rapport undersöks för och nackdelar med att övergå till ett mer behovsprövat underhåll och möjligheten att skapa ett självdiagnostiserande prestandaövervakningssystem som baserar sin analys på insamlade mätvärdens karaktäristik. Syftet med ett sådant system är att identifiera effektförluster för att kunna åtgärda dem i ett tidigt skede och därigenom upprätthålla god bränsleekonomi. I detta arbete har den specifika bränsleförbrukningen, det vill säga gram bränsle per erhållen kilowattimme, valts som ett mått på bränsleeffektiviteten. En viktig del i det tidiga arbetet med den här rapporten var att samla in kvalitativ information från både erfarna maskinbefäl och från sistaårselever på sjöingenjörsprogrammet vid Chalmers tekniska högskola. Detta utfördes i fokusgrupper och resultatet från dessa visar på en tydlig skillnad i inställning och tilltro till ny teknik grupperna emellan. Rapporten undersöker för och nackdelar med jämförande analys, där aktuella mätvärden jämförs med en simulerad modell eller mot mätprotokoll från fabrik eller strax efter det att fartyget sjösatts, så kallad shop test och sea trial. I huvudsak undersöker rapporten dock möjligheterna att urskilja effektförluster och specifika fel endast genom att analysera hur mätvärden förhåller sig till varandra och förändras när det aktuella felet ökar i intensitet. För att undersöka felens inverkan på mätvärden används Kongsbergs maskinsimulator och därifrån har relevanta värden sparats och analyserats. De värden som uppvisat tydligast förändringar vid ett visst fel redovisas i rapporten som överskådliga diagram med procentuell förändring av initialvärde. Sammanfattningsvis framgår det av diagrammen att många fel ger liknande utslag vilket gör det svårt att urskilja karaktäristiska symptom. Det går också att konstatera att stora förändringar i uppmätta värden inte alltid ger stora variationer på bränsleförbrukning.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi , Hållbar utveckling , Transportteknik och logistik , Transport , Energy , Sustainable Development , Transport Systems and Logistics , Transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index