Från betongbytta till samhällsnytta En undersökning om hur social hållbarhet kan skapa attraktivare anbud

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Jonsson, Kajsa
Olofsson, Wilma
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Social hållbarhet är ett begrepp med många definitioner och tolkningar. Avsaknaden av en fastställd definition av begreppet i bygg- och fastighetsbranschen gör att det upplevs utmanande att arbeta med. Samtidigt utökas kravställningen kring de sociala frågorna i upphandlingar, varför det blir viktigt att utveckla ett starkt socialt hållbarhetsarbete för att anses vara ett företag i framkant. Syftet med examensarbetet är därför att undersöka hur företag kan utveckla sitt arbete med social hållbarhet för att bli attraktivare i upphandlingar. Undersökningsmetoderna till arbetet har utgjorts av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med representanter från olika branschaktiva företag, litteraturstudier samt en benchmarking. Benchmarkingen genomfördes med intentionen att få inspiration från företag i andra branscher som är framgångsrika inom social hållbarhet. Intervjuresultaten har vävts samman med insamlad information från litteratur och benchmarking för att sammanställas till förslag på framtida förhållningssätt. Resultatet från intervjuerna visar på hur de olika företagen arbetar med social hållbarhet, vilka utmaningar de ställs inför, vilken roll social hållbarhet har i upphandling och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Respondenterna menar att byggbranschen är på väg mot en mognad, där social hållbarhet är högt prioriterat och spelar en central roll i upphandlingar. Däremot finns det fortfarande utmaningar som måste hanteras, till exempel arbetsrättsliga villkor och den höga olycksrisken, innan företagen kan gå över på extra tillägg. Arbetet mynnar ut i fyra förslag som kan leda till mer attraktiva anbud i framtiden. Förslagen handlar om att skriva välarbetade anbud, ha tydlig kommunikation utåt kring sitt sociala hållbarhetsarbete, inkludera hållbarhetsplaner i anbuden samt att samla alla projekt i en gemensam hubb.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Upphandling , erbjudanden , byggbranschen , hållbar utveckling , sociala frågor , hållbarhetsarbete
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index