Initiativ för hållbart företagande

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Adolfsson, Jesper
Hermez, Rama
Jönsson, Caroline
Svensson, Emil
Viksten, Fanny
Wester, Andrea
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Företags engagemang och ansvar gentemot sin omvärld är ett aktuellt och omtalat ämne. Hållbarhet är idag viktigt för företag, inte bara utifrån ett välgörenhetsperspektiv utan även ett affärsmässigt eftersom företag ser hållbarhet som en nyckel för långsiktig lönsamhet. Studien syftar till att undersöka huruvida svenska företag kan anses vara långt framskridna i sitt hållbarhetsarbete enligt befintliga teoretiska ramverk. För att utreda denna hypotes studeras företagens drivkrafter och utmaningar, samt vilka initiativ som har varit avgörande för att driva hållbarhetsarbetet framåt. För att uppfylla studiens syfte genomfördes en kvalitativ undersökning i form av både fysiska intervjuer och telefonintervjuer med företagsrepresentanter. Empirin består av 13 intervjuer med representanter från vardera företag. Studien visar att de företag som deltagit i studien har gjort flera satsningar på att utveckla sitt hållbarhetsarbete och på att ta fram hållbarhetsstrategier. Intressenter såsom som kunder, ägare och samhället i stort är faktorer till att företag vill arbeta mer hållbart och positionera sig som hållbara.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Hållbarhet , hållbart företagande , CSR , Corporate Social Responsibility , Carrolls pyramid , lönsamhet , företagsansvar , Triple Bottom Line , FN:s globala mål , Agenda 2030 , Intressentmodellen , hållbar affärsmodell , filantropiskt ansvar , ekonomiskt ansvar , etiskt ansvar , juridiskt ansvar
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index