Energitillförsel till kylanläggningar och dess påverkan på växthusgasutsläpp

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Sjöingenjör 180 hp (sjöingenjörsexamen)
Publicerad
2017
Författare
Tillman, Patrick
Berndtsson, Patrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Denna studie har haft som syfte att utröna hur ett byte av köldmedium i befintliga kylanläggningar påverkar växthusgasutsläppen med inriktning på energitillförseln för driften av kylanläggningen och dess CO2 utsläpp. Metoden har varit att ta fram driftsdata med hjälp av en simulator och komplettera med anläggningsdata från verkliga fartyg. Det finns ett par olika beräkningsmodeller för att beräkna miljöpåverkan på kylanläggningar där man även tar hänsyn till energiproduktionens miljöpåverkan. TEWI (Total Equivalent Warming Potential) är den metod som valts i denna studie. I de beräkningarna som utförts påvisas att byte till nya mer miljövänliga köldmedier i gamla anläggningar medför en ökad miljöpåverkan främst i form av CO2 utsläpp. Det visar sig att energibehovet i gamla anläggningar som är optimerade för gamla köldmedier ökar och därmed kräver mera energiproduktion. Det visar sig också att landanslutningar, dock beroende på var i världen anslutningen sker, jämfört med egenproducerad energi ger en minskad miljöpåverkan. Främst beroende på att landbaserad energi ofta är mer miljövänligt producerad än den vanligaste formen på fartyg som är dieseltillverkad.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi , Hållbar utveckling , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Naturresursteknik , Energisystem , Annan miljöbioteknik , Energy , Sustainable Development , Innovation & Entrepreneurship , Environmental Engineering , Energy Systems , Other Environmental Biotechnology
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index