Klimatanpassningav samhället, är det bara regn? Vad gör vi med värmeböljorna?

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Köbbel, Leo
Broman, Oscar
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Klimatförändringar kommer att ha många effekter tex ökade regnmängder, förändrade växtzoner, värmeböljor, torka, förändrad flora och fauna som mikroorganismer (Folkhälsomyndigheten, 2019). Sverige förväntas drabbas av vattenbrist, torka, kraftigare skyfall, förhöjda havsnivåer och skadedjur (Naturvårdsverket, 2021). Klimatanpassningen av samhället har länge varit fokuserade på extremväder med ökade regnmängder. Att ex-tremväder är mer än vatten blev tydligt sommaren 2018 när Sverige hade en värmeböljainte upplevts på 260 år (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Ett varmare klimat påverkar städerna i Sverige både genom att de blir blötare menockså att de blir varmare. Bostäder och kontor saknar i dagsläget anpassning för ett varmare kli-mat (Naturvårdsverket, 2020a).Effekterna av höga inomhustemperaturer är minskad ar-betsförmåga och många äldre mår dåligt. Gruppen äldre tillhör de riskgrupper som kom-mer att drabbas hårdast av värmeböljor tex med ökad dödlighet (SMHI, 2020a). Svenska städer och byggteknik är designad för att behålla ett behagligt inomhusklimat på vintern. Som en del av klimatanpassningen behöver stadsplaneringen anpassas inte bara för regn men också för värme. Vanliga tekniska åtgärder är markiser för att sänka solin-strålningen och luftkonditionering för att sänka inomhustemperaturen. Luftkonditionering använder stora mängder energi. Det finns studier som visar att ett större inslag av träd och grönska bidrar med att sänka utomhustemperaturen lokalt. Dessutom visar studierna att införandetavgrönskanär ekonomiskt lönsamt.Syftet med studien är att utforska hurekosystemtjänster kan användas istadsplanering för att skapa ett bättre klimat för en äldre befolkning. Studien är avgränsad till Sverige och dess äldre befolkning. Datainsamlingen baseras på en enkätundersökning, en intervjustudie och en fältundersökning. Den viktigaste slutsat-sen är kunskapen om värmeböljors effekter i samhällsplaneringen och att det finns syner-gieffekter av att skapa förutsättningar för ekosystemtjänster i stadsplaneringen. Detär för-delaktigt för både dagvattenhanteringoch värme.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
värmeböljor , ekosystemtjänster , stadsplanering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index