Den nya textilstrategins möjliga påverkan på fast fashion-aktörer En studie baserad på EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Björkman, Sandra
Brusbo, Moa
Gryte, Elin
Kraft, Thea
Ljungdahl, Elfwa
Palmqvist, Vendela
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Modeindustrin är en snabbt växande industri som spelar en viktig roll för världsekonomin, samtidigt som den har stora negativa hållbarshetskonsekvenser. Fast fashion är ett segment inom modeindustrin som karaktäriseras av stora produktionsvolymer av kläder samt frekventa byten av kollektioner, vilket gör att fast fashion utgör en betydande roll av modeindustrins utsläpp, avfall och resursutnyttjande. För att minska modeindustrins negativa konsekvenser har EU presenterat en ny strategi för hållbara och cirkulära textilier, som innefattar sex omfattande åtgärder där de explicit uttrycker målet att göra ”fast fashion out of fashion”. Rapportens syfte är att förstå hur fast fashion-aktörer kan komma att påverkas av EU:s nya strategi för hållbara och cirkulära textilier, samt att förstå vilka möjliga utmaningar som strategin kommer att medföra för aktörerna. Kandidatarbetet syftar även till att spekulera kring möjliga framtidsscenarier för fast fashion-aktörer. Studiens problematisering har analyserats och diskuterats på en högre nivå som policydriven disruption för att påverka hållbara transformationer vilket därmed utgör arbetets teoretiska referensram. Vidare har även affärsmodellsinnovation inkluderats då det i teorin är en väsentlig del för företag att hantera vid disruptiva händelser. Kandidatarbetet utgörs av en kvalitativ studie med ett induktivt arbetssätt. Inledningsvis genomfördes en litteraturöverblick för att generera ett teoretiskt underlag och därmed en förståelse för problemområdet. Därefter genomfördes enskilda semistrukturerade intervjuer för att erhålla kvalitativt underlag kring frågeställningarna. Efter genomförda intervjuer och litteraturöverblick har det framkommit att fast fashion-aktörer kommer att ställas inför tre centrala utmaningar till följd av den nya EU-strategin för hållbara och cirkulära textilier. Den första utmaningen är att matcha intäkter med kostnader. Den andra utmaningen är att förstå konsumenten och marknaden i en föränderlig värld. Den tredje utmaningen är att omorganisera interna och externa processer i värdekedjan. En rad olika scenarier har också diskuterats om hur en eventuell framtid för aktörerna kan komma att se ut. Ett möjligt scenario är att fast fashion-aktörer kommer skifta segment och träda in i slow fashion-segmentet. Ett annat möjligt scenario är att fast fashion-aktörer går mot att bli lågprisaktörer med basplagg och tidlös design. Ett tredje möjligt framtidsscenario är att fast fashion-aktörer går mot ett hållbart och datadrivet ultra fast fashion-segment, genom att de bland annat använder sig av AI och sociala medier för att effektivisera och öka förståelsen för kundernas efterfrågan.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
EU strategi för hållbara och cirkulära textilier , fast fashion , cirkulär ekonomi , hållbar modeindustri , affärsmodellinnovation , policydriven disruption
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index