Constructing a Game Modelled After Logic and Proofs

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Burström, Elias
Källman, Jonatan
Ngo, Tuyen
Nordén, Felix
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Logiskt resonemang spelar en viktig roll för mänskligt beteende och används i många aspekter av vardagslivet. Det är en del av ämnen såsom naturliga språk, matematik och programmering. Allmänhetens knappa kunskap om ämnet speglar däremot inte dess betydelse. I enklare situationer behöver denna brist på kunskap inte vara ett problem, men i mer komplexa situationer kan en avsaknad av kunskap leda till felaktiga resonemang. En förklaring till denna kunskapsbrist kan vara avsaknaden av logik i den allmänna skolan, då ämnet huvudsakligen lärs ut på universitetsnivå. Detta problem skulle kunna mildras med hjälp av Tenjin, ett smartphone-spel baserat på klassisk satslogik i formen av sekventiell analys. Tenjin ämnar göra inlärningsprocessen av formell logik tillgänglig för individer i åldrarna 13–25 genom att ersätta den formella syntaktiska notationen med ett intuitivt, rymd-inspirerat användargränssnitt. För att agera på ett konceptuellt plan för Tenjin, så beskriver denna tes en utvecklings- och designprocess som resulterar i en precis mjukvarurepresentation för en delmängd av klassisk satslogik, samt en testad och intuitiv visualisering för användaren att interagera med. Design av den visuella representationen genomfördes med hjälp utav inkrementell testning. Först testades varje kandidat genom prestanda-tester som baserades på bevis av olika svårighetsgrad. Om en kandidat klarade prestanda-testerna, så testades den sedan genom pappers-prototyptester med riktiga användare. Utveckling av mjukvaran utfördes med hjälp av välgrundade utvecklingsprinciper och verktyg, såsom S.O.L.I.D-principerna och diverse designmönster. Efter en genomgående modelleringsprocess av problemdomänen användes programmeringsspråket C# samt ramverken .NET och Unity för att skriva kodbasen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
user experience , grafisk design , informationsteknik , mjukvaruutveckling , klassisk satslogik , sekventiell analys
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index