Framtidens camping i stadsmiljö; en undersökning om Lisebergsbyns framtida utveckling

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Höse, Frida
Johansson, Maja
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Liseberg är ett kommunalt ägt bolag som erbjuder en stor variation av utbud. Allt från nöjespark, till gästboende och i framtiden även ett vattenland. I och med att Liseberg fyller 100 år har en stor utveckling av verksamheten skett. Till följd av färdigställandet av jubileumsprojektet faller nästa utveckling på Lisebergsbyn. Därmed syftar examensarbetet till att utreda platsens förutsättningar, behov och möjligheter för att identifiera Lisebergsbyns framtida utveckling. Frågeställningen behandlar dessutom om utvecklingen platsar i gällande detaljplan eller om mer omfattande arbete krävs. För att besvara frågeställningen har därmed en kvalitativ och en kvantitativ studie genomförts, innehållande enkäter, semistrukturerade intervjuer samt analys av empiri. Därmed har informationssamling från representanter i branschen, samt från tidigare och potentiella gäster på Lisebergsbyn analyserats och konkretiserats för att identifiera Lisebergsbyn främsta behov. Aspekter som hållbarhet, dess unika läge och identitet samt kundnöjdhet har framkommit som betydande faktorer som sedan mynnat ut i tre koncept för den framtida platsutvecklingen. Koncepten har därför sin utgångspunkt i de förutsättningar och möjligheter som framkommit i undersökningen. Koncepten benämns vid namn nutid, natura och framtid där ett av förslagen platsar i gällande detaljplan och där två kräver en ny planansökan.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Platsutveckling, tidiga skeden, Göteborg, värdeskapande miljöer, detaljplan, hållbarhet, framtidens semesterboende
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index