Att balansera struktur och flexibilitet - Utformning av projektledningsmetodik för marknadsoch säljprojekt i mindre företag

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Ekonomi och produktionsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Hammarström, Tilde
Strömblad, Lovisa
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Projektledning utgör en central komponent i den dagliga verksamheten för många företag, eftersom de flesta företag på något sätt engagerar sig i uppgifter som är tids- och målstyrda, det vill säga projektarbete. Denna studie avser att undersöka hur en projektledningsmetodik som är tillämpbar på ett mindre företag som bedriver marknads- och säljprojekt kan utformas, samt att identifiera vilka utmaningar som uppstår vid projektarbete på denna typ av företag. För att besvara studiens frågeställningar har en litteraturstudie och en empirisk studie genomförts, vilka beskriver utmaningar och kritiska faktorer vid projektarbete. Vidare beskrivs två grenar inom projektledningsmetodik, traditionell respektive agil projektledningsmetodik, samt hur de skiljer sig åt med hänsyn till de kritiska faktorer som har identifierats. Studien har jämfört dessa två typer av projektledningsmetodik och kopplat samman resultatet från litteraturstudien med en fallstudie på ett utvalt fallföretag. Fallstudien genomfördes i form av en intervju- och observationsstudie samt en workshop för att identifiera utmaningar kopplat till projektarbete. Slutsatsen av litteraturstudien och empirin genererade ett antal konkreta rekommendationer kring hur fallföretaget kan arbeta med projektledning i sin dagliga verksamhet, i form av en arbetsgång samt tillhörande arbetsverktyg. De utformade rekommendationerna avser hantera flera utmaningar på fallföretaget. Slutsatsen är att utmaningarna vid projektarbete främst handlar om ett inkonsekvent arbetssätt med vaga projektmål och avsaknad av gemensamma arbetsverktyg. Dessa utmaningar skapar behov av en standardiserad arbetsprocess med riktlinjer för hur projektarbete ska bedrivas. Den projektledningsmetodik som är tillämpbar för mindre bolag som bedriver marknads- och säljprojekt är en kombination av traditionell och agil projektledningsmetodik, där de traditionella inslagen står för struktur medan de agila inslagen står för flexibilitet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
projektledning , projektledningsmetodik , traditionell projektledning , agil projektledning , marknads- och säljprojekt
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index