Klimatpåverkan och ekonomi med solcellsanläggningar: Studie för planerade byggnader i Södra Änggården

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Andreasson, Samuel
Ha, Thao Tiffany
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Omställningen till ett hållbart samhälle anses vara mer aktuellt än någonsin. Där energibranschen utgör en betydelsefull faktor för att uppnå mål 7 inför Agenda 2030 - Hållbar energi för alla. För att kunna möta världens nuvarande och framtida utmaningar krävs kraftiga åtgärder inom energibranschen för en ökad användning av förnybar energi, till exempel solenergi. I detta projekt utreds klimatpåverkan baserad på livscykelanalys (LCA) samt livscykelkostnadsanalys (LCC) av två olika solcellstyper för att kunna välja rätt tekniska lösningar utifrån hållbara dimensioner som omfattas av miljö, ekonomiska samt sociala faktorer. Dessutom syftar arbetet till medvetna och transparenta val av solceller för framtida studier med Södra Änggårdens projekt i samarbete med företaget GICON Installationsledning AB. Två olika solcellssystem av mono-kisel- och tunnfilmssolceller studerades. För mono-kiselsolcellerna användes SoliTeks BLACKSTAR och för tunnfilmssolceller valdes Midsummer BOLD. Solcellssystemen installerades på tak med hänsyn till väderstreck och tillgänglighet. Med hjälp av insamlade data angående livscykeln från både SoliTek och Midsummer framgick resultatet att klimatavtrycken låg på 7,4 g 𝐶𝑂2ⅇ/kWh för Midsummer BOLD respektive 22,3 g 𝐶𝑂2ⅇ /kWh för SoliTek BLACKSTAR. Midsummer BOLD fick ett mindre utsläpp än SoliTek BLACKSTAR, men SoliTek BLACKSTAR producerade närmare dubbelt så mycket el som Midsummer BOLD, vilket bidrog till ett minskat behov av el från elnätet. Efter slutförd analys på byggnadens klimatpåverkan med och utan solceller samt livscykelkostnad drogs slutsatsen att SoliTek sammantaget är det bästa alternativet i det studerat projektet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
livscykelanalys, livscykelkostnad, solcellsanläggning, hållbar utveckling, förnybar energi, solelproduktion, solenergi, effekt
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index