Värdeflödesanalys på Peab Grundläggnings påltillverkning. Analys och jämförelse av tre fabrikers produktionsflöden

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Nielsen, Ebba
Fernström, Wilma
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Peab Grundläggning AB har tre fabriker där tillverkning av betongpålar sker. Samtliga fabriker tillverkar samma sorts pålar och har samma processer men med olika utförande och förutsättningar. Majoriteten av arbetet sker manuellt till skillnad från konkurrenter på marknaden. Arbetssättet har inte förändrats under en lång tid och det finns problem och förbättringsmöjligheter i produktionen såsom den sker idag. Men eftersom att många idéer som finns på utveckling och förbättring kräver stora investeringar eller förändringar krävs det att resurser placeras på rätt ställe och där det bidrar till störst skillnad för hela produktionsflödet. Genom att göra värdeflödesanalyser på samtliga fabriker är syftet att ta reda på hur produktionsflödet ser ut, vilka aktiviteter som ger värde till kunden, var det finns flaskhalsar, vilka slöserier som finns och utifrån detta se möjligheter och ge förslag på förbättring. Inkluderat i värdeflödesanalysen är värdeflödeskartor som visuellt visar vilka processer som är med i produktionsflödet, i vilken ordning allting sker och hur lång tid respektive process tar. Peab tillverkar pålar i olika längd och det är därför även intressant att analysera skillnaden på olika sorters pålar. Värdeflödesanalyser är därför gjorda på en kort påle, 6 eller 8 meter och en lång påle, 12 eller 14 meter i varje fabrik. Detta både för att se skillnaden mellan olika pållängder samt mellan fabrikerna. Informationen som används i värdeflödesanalyserna kommer från egna mätningar i fabrikerna, data på siffror från Peab, intervjuer och egna observationer. Resultatet och analysen baseras sedan på dessa värdeflödesanalyser. Av resultatet kunde utläsas att ledtiderna i jämförelse med processtiderna var långa och andelen icke värdeskapande tid var hög, detta till stor del på grund av stora färdigvarulager och många transporter. Samtliga processer i flödet har slöserier och fabrikerna kan på flera ställen ta lärdom av varandra, men grunden till de största problemen som identifierats är utformning och platsbrist i fabrikerna.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
värdeflödesanalys, slöserier, produktionsflöde, 5S, lean produktion
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index