Kartläggning av icke värdeskapande aktiviteter under patientronden

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2023
Författare
Strand, Ellinor
Söderstedt, Erika
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Patientronden är en gammal tradition inom svensk sjukvård. Rondens utformning och omfattning varierar mellan olika avdelningar, sjukhus och regioner, men flera undersökningar visar på att ronden på flera ställen är tidskrävande och ineffektiv och att detta direkt påverkar arbetsmiljön och arbetsbelastningen för personalen. Med en sjukvård som står inför allt större utmaningar med långa väntetider och överbeläggning av patienter samt underbemanning och utbrändhet hos personal finns ett behov av att effektivisera sjukvården. Syftet med denna rapport är att kartlägga rondprocessen och undersöka om det förekommer icke värdeskapande aktiviteter under patientronden och att, om sådana aktiviteter identifieras, även identifiera rotorsakerna till dessa aktiviteter och ge förslag till hur dessa kan elimineras för en effektivare vård med ett bättre flöde av patienter. Detta har gjorts genom en empirisk fallstudie med observationer och semistrukturerande intervjuer. Det har även genomförts regelbundna workshops med vårdavdelningarna som deltagit i projektet. Resultatet visar att det förekommer tre typer av icke värdeskapande aktiviteter på flera avdelningar. Trots att avdelningarna är olika och har olika specialiteter förekommer samma typ av slöserier på flera av avdelningarna. Dessa är väntan, outnyttjad kreativitet och överarbete/felaktiga processer. Slöserierna beror på störningar under ronden och att det saknas rutiner för ronden. Slutsatsen är att det förekommer icke värdeskapande aktiviteter under patientronden, men att det finns goda möjligheter att minska förekomsten av dessa icke värdeskapande aktiviteter. Utifrån en analys av orsakerna bakom dessa aktiviteter har tre förbättringsförslag tagits fram för att påbörja förbättringsarbetet. Dessa förslag har utformats för att främja motivation, öka delaktighet och underlättar kommunikation under rondarbetet och arbetsdagen. Denna studie kan förhoppningsvis bidra med en inblick i vilka orsaker som ligger bakom icke värdeskapande aktiviteter under ronden samt hur verksamheter inom svensk sjukvård kan arbeta för att minska de icke värdeskapande aktiviteterna och därmed öka patientrondens effektivitet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Patientrond , sjukvård , Lean Healthcare , effektivitet , värdeskapande aktiviteter , slöserier
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index