Hållbara innovationer i kommunala miljöer En studie av Borås, Skövde och Trollhättan

Examensarbete på kandidatnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301449
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
TEKX04-20-02.pdf2.9 MBAdobe PDFThumbnail
Visa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete på kandidatnivå
Titel: Hållbara innovationer i kommunala miljöer En studie av Borås, Skövde och Trollhättan
Författare: Richnau, Ebba
Torstensson, Erik
Bergland, Hanna
Cahn, Jacob
Feizi, Jawad
Sammanfattning: Innovation är nödvändigt för att nå hållbar utveckling. Offentlig sektor står dock inför unika utmaningar relaterat till förutsättningar för innovation. Eftersom svenska kommuner har beslutsfattande ansvar inom många hållbarhetsfrågor är innovation därav viktigt för deras framtida utveckling. Studiens syfte är att undersöka hur kommunerna Borås, Skövde och Trollhättan arbetar med att främja hållbara innovationer under innovationsprocessens olika faser samt identifiera och presentera förslag till utveckling. Ett ramverk bestående av hållbarhet och innovationsprocessens fyra faser; generering av möjligheter, inkubation och prototypskapande, replikation och skalbarhet samt analys och lärande har tillämpats genomgående under studien. Studien är av kvalitativ natur. Snöbollsurval användes och semistrukturerade intervjuer genomfördes med relevanta aktörer från kommunerna och relaterade organisationer. Resultaten från intervjuerna tyder efter analys på att det finns varierande insatser från alla tre kommunerna att främja innovation i de fyra respektive faserna. Dessutom har samtliga kommuner antagit visioner som Agenda 2030 och Klimat 2030, med avsikten att integrera ekonomisk, social och miljörelaterad hållbarhet i organisationerna. Dock tyder den begränsade studien på att arbetet som görs, trots att det är viktigt, i vissa aspekter kan anses otillräckligt med hänsyn till de utmaningar kommunerna står inför. Utvecklingspotential kan inkludera stimulering av hållbar innovation genom ökad medvetenhet, prioritering, långsiktighet och samverkan. Vidare kan en tydligare ansvarsfördelning tillsammans med mer strukturerade metoder för utvärdering vara fördelaktig för att skapa fler möjligheter till hållbar innovation i framtiden. Nyckelord: Svenska kommuner, innovation, hållbarhet, offentlig sektor, generering av möjligheter, inkubation och prototypskapande, replikation och skalbarhet, analys och lärande
Nyckelord: Svenska kommuner;innovation;hållbarhet;offentlig sektor;generering av möjligheter;inkubation och prototypskapande;replikation och skalbarhet;analys och lärande
Utgivningsdatum: 2020
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Serie/rapport nr.: TEKX04-20-02
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301449
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!