Modern användning av vind för framdrivning av kommersiella fartyg - En ekonomisk analys av alternativa lösningar

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Bendz, Morten
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I och med ökat fokus på miljön, främst den globala uppvärmningen, och det faktum att sjöfarten står för två och en halv till tre procent av de globala utsläppen av koldioxid (Andersson, Brynolf, Lindgren, & Wilewska-Bien, 2016) har under senare år ett antal olika lösningar där kraften i vinden tas till vara för framdrift av kommersiella fartyg studerats och utvecklats. Fyra lösningar för användandet av vindens kraft för framdrivning studeras i denna rapport. Lösningarnas ekonomiska hållbarhet studeras i investeringskalkyler. De ställs mot traditionell framdrift genom analys av kostnader samt bränslebesparing och därigenom ekonomisk besparing vid olika scenarier för kostnadsutveckling av bränslen samt vid olika internräntor. Löpande kostnader tas hänsyn till i kalkylen. De lösningar som studeras är traditionella segel, vingsegel, Flettnerrotorer och drakar/kites. Resultatet från studien visar att nuvärden på investeringar i segellösningar med bränslepriser på nivån vid årsskiftet 2020/2021 och internränta på 10 procent blir positiva för samtliga studerade lösningar vilket innebär att de är lönsamma. Pay back-tiderna på moderna segellösningar ligger på runt åtta år. Vid högre drivmedelspris ökar nuvärdena och pay back-tiderna minskar. I dagsläget är det endast Flettnerrotorer som används för kommersiell sjöfart. Ungefär 20 rotorer finns installerade på sex till sju fartyg. Kites har använts på åtminstone två fartyg i kommersiell drift men är inte i bruk i dagsläget. Segellösningar är dels ett sätt för rederier att skapa bättre ekonomi genom omkring tioprocentiga bränsleförbrukningsminskningar och dels ett sätt att visa sig och framstå som ansvarstagande i miljöfrågan. Då investeringarna har förhållandevis långa avskrivningstider och inte ger några markanta förbättringar i rederiernas ekonomi är de inte på något sätt självklara för rederier att göra. Högre drivmedelspriser liksom internationella regleringar av utsläpp och därigenom ökade kostnader kan sannolikt påskynda och öka antalet installerade segelsystem på kommersiella fartyg. Investeringar i segellösningar konkurrerar om investeringskapital med andra rederi-investeringar som i vissa fall kan tänkas ha bättre ekonomiska nyckeltal.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
segelfartyg , kite , drake , Flettner rotor , segel , vingsegel , ekonomi , investering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index