Lindholmsförbindelsen – en viktig länk för Göteborgs kollektivtrafik

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
STENLUND, MAJA
SVORÉN, EVELINA
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Följande rapport redogör examensarbetet som utförts av två studenter från Chalmers Tekniska Högskola inom högskoleprogrammet Samhällsbyggnadsteknik i samarbete med konsultföretaget COWI. Arbetet syftar till att undersöka hur sociala aspekter har tagits i beaktning vid planeringen av Lindholmsförbindelsen. Denna undersökning har genererat kunskap och insikter gällande hur aspekter rörande social hållbarhet kan uppmärksammas och bearbetas från ett tidigt skede i framtida infrastrukturprojekt, men även i andra kontexter. I dagsläget passerar cirka 80% av trafikanterna som ska förflytta sig mellan Lindholmen och Linnéplatsen via Brunnsparken, som i nuvarande stund är överbelastad. Göteborg står inför en utmaning att avlasta trafikflödet över Hisingsbron/Brunnsparken, vilket är ett resultat av en drastiska urban tillväxt i Älvstranden under de senaste 15 åren. Göteborgs Stad räknar med att denna trend kommer att bibehållas i framtiden och behöver därmed finna nya lösningen för kollektivtrafiken mellan Lindholmen och Linnéplatsen. Lindholmsförbindelsen är en spårvägsförbindelse som planeras att stå klar 2039, som omfamnar sträckan Lindholmen-Stigberget-Linnéplatsen. Behovet av effektivare kollektivtrafik tycks ligga till grund för beslut rörande Lindholmförbindelsen, frågan kvarstår dock hur stort fokus som riktats mot de sociala aspekterna i planeringen av projektet. En djupgående analys av social hållbarhet i transportplanering har legat till grund för att rama in projektet samt en litteraturstudie avseende Lindholmsförbindelsen har utförts. En bredare analys har tagits vid genom en intervjustudie med beställare och konsulter inom projektet. Resultatet av arbetet speglas i att en utvecklad kollektivtrafik skapar social hållbarhet, vilket Lindholmsförbindelsen i framtiden kommer främja. Arbetets resultat påvisar dock att det finns förbättringspotential av bland annat en löpande integrering av det sociala perspektivet i projektet, omfamning av samtliga målgrupper i samhället samt dokumentation av den muntliga diskussionen kring de sociala frågorna.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnad, trafikplanering, kollektivtrafik, infrastruktur, social hållbarhet, hållbar utveckling
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index