Digitala plattformars bidrag till spridningen av solcellsteknologi En kartläggning och kategorisering av digitala plattformar på den svenska solcellsmarknaden

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Ekdahl Leeman, Emil
Gunnarsson, Jacob
Nyman, David
Tvedt, Didrik
Stenhammar, Gustav
Zinga, Milan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Studiens syfte är att kartlägga, analysera och kategorisera digitala plattformar som är verksamma på den svenska solcellsmarknaden, särskilt med tanke på det ökade behovet av förnybar energi och den växande betydelsen av digitala plattformar för att effektivisera anammande processen av solcellsteknologi. Problemet som studien försöker lösa är den bristande forskningen med ett fokus på den svenska solcellsmarknaden, vilka intermediärer som är verksamma inom denna bransch och hur dessa kan underlätta energiomställningen mot ett mer hållbart samhälle. Studien använde en kvalitativ forskningsansats där semistrukturerade intervjuer genomfördes med representanter från fem av de identifierade aktörerna. Dessutom analyserades webbsidor för att erhålla kompletterande information för en bättre kategorisering av mellanhänderna. Datainsamlingsmetoden möjliggjorde en djupare förståelse för rollerna hos varje mellanhand och för att utvärdera effektiviteten av det befintliga teoretiska ramverket för att kategorisera intermediärerna. Studiens resultat visade att det nuvarande teoretiska ramverket är otillräckligt för att korrekt kategorisera mellanhänderna, eftersom nästan alla av dem kunde kategoriseras som Överförare. Denna brist indikerar att det befintliga ramverket inte fångar nyanserna på den svenska solcellsmarknaden, vilket kräver ett mer förfinat kategoriserings ramverk. Därför föreslås ett modifierat ramverk som adresserar begränsningarna i det nuvarande ramverket och kategoriserar mellanhänderna mer korrekt. Det reviderade ramverket erbjuder ett mer användbart och effektivt verktyg i praktiken jämfört med det befintliga. Genom att erbjuda en mer korrekt och nyanserad kategorisering kan kunderna fatta välgrundade beslut när de väljer en mellanhand baserat på kundens specifika behov och nuvarande steg i anammande processen. Denna forskning bidrar till den befintliga kunskapen genom att erbjuda ett mer förfinat ramverk för den svenska solcellsmarknaden, samt genom att ge värdefulla insikter för kunder, mellanhänder och beslutsfattare som söker främja anammandet av solenergi i Sverige.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index