Lageroptimering av ett artikelsortiment - En fallstudie på ett tillverkande företag

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Economics and manufacturing technology (180 hp)
Publicerad
2018
Författare
Hagelin, Simon
Knutsson, Albin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Studien har genomförts på ett företag i Göteborg som tillverkar conveyersystem. En ökad försäljning hos företaget de senaste åren har lett till fler försenade leveranser till kund, vilket i sin har lett till ökad missnöjdhet bland kunderna. Den ABCklassificering som finns på artiklarna har även slutat användas på grund av att den varit eftersatt en längre tid. Det enda klassificeringen används till i dagsläget är för att avgöra om en artikel är lagerförd eller kundorderstyrd. Studien syftar till att effektivisera och differentiera företagets materialstyrning med företagets artikelklassificering som utgångspunkt. Hänsyn är tagen till total kapitalbindning men även artiklarnas lagertillgänglighet. För att erhålla en teoretisk bakgrund för vilka faktorer som påverkar kapitalbindning och lagertillgänglighet har litteraturstudier gjorts. Intervjuer och observationer har även gjorts på företaget för att kunna utforma en nulägesbeskrivning som beskriver hur verksamheten ser ut idag. Sekundärdata har sedan använts för att kunna genomföra analyser av olika slag. Problemområden så som företagets ABC-klassificering, beräkning av säkerhetslager, process kring orderkvantitet och prestationsmått har identifierats. Förbättringsförslag för dessa har sedan utformats för att uppfylla syftet. Studien har fokuserat på förbättringsförslag gällande ABC-klassificering och utformning av säkerhetslager medan förbättringsförslagen för de andra områdena är mer övergripande. Företaget rekommenderas att införa en ABC-klassificering baserat på volymvärde. Genom att klassificera artiklar efter volymvärde säkerställs att artiklar med högt volymvärde och hög kapitalbindning blir A-artiklar. På så sätt kan företaget fokusera på ett mindre antal artiklar som ändå bidrar stort till företagets resultat. Vidare rekommenderas företaget att höja säkerhetslagret på C-artiklar då värdet på dessa artiklar är lågt. Således kan arbetet för C-artiklar nedprioriteras och istället kan fokus läggas på A- och B-artiklar.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Transport , Grundläggande vetenskaper , Hållbar utveckling , Övrig industriell teknik och ekonomi , Production , Transport , Basic Sciences , Sustainable Development , Other industrial engineering and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index