Miljöanpassning i ett SME En fallstudie av glassföretaget 3 Vänner

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Blomgren, Daniel
Eriksson, Martin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Den globala uppvärmningen måste hållas under 1,5°C genom en minskning av utsläpp av växthusgaser och vid år 2050 måste alla länder nått nettobalans i sina utsläpp. Risken för att vi passerar målet på 1,5°C inom 10–20 år är stort och klimatförändringarna måste hanteras som ett direkt hot mot livet på jorden. Många företag idag inser vikten av att arbeta med hållbarhetsfrågor aktivt i sina verksamheter. Medvetenheten kring klimat- och miljöfrågor är grundläggande i Sverige och Norden, vilket leder till att konsumenter ställer högre krav på företag och deras hållbarhetsarbete. Syftet med studien är att undersöka hur 3 Vänner och företag inom glass- och livsmedelsindustrin arbetar, följer upp och redovisar sitt hållbarhetsarbete för att kunna föreslå aktiviteter för fortsatt miljöanpassning i 3 Vänner. Studien är utformad genom en kvalitativ fallstudie på 3 Vänner. För att uppfylla studiens syfte har semi-strukturerade intervjuer genomförts, sekundära data som intern dokumentation har samlats in och bearbetats och litteraturstudier har använts. Genom en benchmarking mot konkurrenter genomfördes en kartläggning av miljöaktiviteter i 3 Vänner och hos konkurrenterna. Företagen placerades sedan enligt Clarksons RDAP-skala som visar ambitionsnivån på miljöaktiviteterna och ambitionsnivån på företagen. Resultatet av studien visade 3 Vänners affärsmodell, mission och strategier, både i det dagliga arbetet och på ledningsnivå. Även företagets utmaningar och intresse för miljöanpassning redovisas i studien. Slutsatsen är att 3 Vänners arbete mot bättre hållbarhet främst ska ske genom att sätta upp en tydlig strategi med klara mål, där den nya strategin ska förankras i transformationsstrategi och femstegsmodellen. 3 Vänner behöver tillsätta resurser för hållbarhetsområdet i form av humankapital och ekonomiskt kapital. För att bli bäst på glassmarknaden inom hållbarhet måste 3 Vänner vara ett proaktivt företag, ta bort linjära flöden och implementera fler cirkulära flöden. Genom att utveckla sitt veganska sortiment och arbeta mer mot det veganska segmentet reduceras risken att förlita sig på mjölkbaserade glassar, eftersom mänskligheten måste reducera konsumtionen av mjölkprodukter.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
3 Vänner , globala målen , hållbarhetsrisker , parisavtalet , SME-företag , hållbara affärsmodeller , ISO 14001 , cirkulär ekonomi
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index